Prepravné podmienky

PREPRAVNÝ PORIADOK HOCHEL s.r.o., Borovce 295, SK-92209

Článok 1

Základné ustanovenie

Ministerstvo dopravy , pôšt a telekomunikácií SR podľa paragr.5 ods. 3 zákona Národnej rady SR č.168/1996 Zbierky zákona o cestnej doprave ustanovuje vyhlášku 363/96 Prepravný poriadok v cestnej nákladnej doprave. Na základe horeuvedeného zákona vykonáva cestnú nákladnú a medzinárodnú kamiónovú dopravu spoločnosť HOCHEL s.r.o. podľa vlastného prepravného poriadku. Prepravný poriadok nákladnej cestnej dopravy obsahuje podmienky dopravcu na uzavretie zmluvy o cestnej preprave nákladu a jej obsah.V prepravnom poriadku nákladnej cestnej dopravy HOCHEL s.r.o., sú rozpracované ustanovenia predpisov o cestnej doprave vzťahujúce sa na nákladnú cestnú dopravu a obchodných záväzkových vzťahov a zmluve o preprave vecí a preberania nákladu. Doprava a preprava sa vykonáva podľa Dohovoru o prepravovanej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR), tohto Prepravného poriadku ako aj Smernice EP a Rady 2002/15/ES.

Článok 2

Rozsah nákladnej cestnej dopravy a poistenie

1.HOCHEL s.r.o. vykonáva a zabezpečuje vnútroštátnu nákladnú dopravu a medzinárodnú nákladnú dopravu. Prepravy v rámci medzinárodnej nákladnej dopravy vykonáva do všetkých štátov Európy.
2.Technická základňa vozového parku je kapacitne zabezpečená modernými ekologickými vozidlami.
3.HOCHEL s.r.o. /ďalej Dopravca/ má uzavretú poistnú zmluvu o zodpovednosti medzinárodného cestného dopravcu. Dopravca zodpovedá za škodu podľa článku 23 odst. 3 Dohovoru CMR.

Článok 3

Druhy zásielok

1.Náklady prepravujeme ako celovozové alebo vozové s prikládkami.
2.Za celovozovú zásielku sa považuje zásielka prepravená jednému odosielateľovi jednou jazdou vozidla, ak bola využitá užitočná hmotnosť vozidla alebo bez ohľadu na hmotnosť nákladu,maximálne však do povolenej celkovej hmotnosti vozidla ,ak:
a) je ňou využitá ložná plocha vozidla
b) sa preprava koná osobitnou jazdou vozidla podľa dohody s odosielateľom zásielky alebo preto, že to vyžaduje povaha zásielky ,prípadne vykonanie prepravy v požadovanej lehote.
c) ak sa zásielka nakladá alebo vykladá na dvoch alebo viacerých miestach.
O jednu jazdu vozidla ide aj vtedy , ak dopravca z prevádzkových dôvodov preložil zásielku na iné vozidlo.
3.Za prikládku sa považujú zásielky prepravované spoločne s inými zásielkami,pre jedného alebo viacerých odosieľateľov,pre jedného alebo viacerých prijímateľov , ktorá by sa inak musela vykonať samostatnou jazdou nevyužitého vozidla.

Článok 4

Uzavretie prepravnej zmluvy

1.Odosielateľ alebo ním poverený zástupca je povinný prepravu u dopravcu objednávať menom a s právnymi účinkami pre odosielateľa tovaru.
Objednávateľ prepravy zodpovedá za správnosť a úplnosť údajov v tejto objednávke, v nákladnom liste CMR i za pokyny,vydané dopravcovi počas prepravy.
Práva a povinnosti objednávateľa prepravy (odosielateľa), dopravcu a príjemcu sa riadia Dohovorom CMR.
Objednávateľ prepravy (za odosielateľa) ma povinnosť za prepravu tovaru zaplatiť dojednanú cenu prepravy a patria mu všetky práva odosielateľa,podľa Dohovoru CMR.
Objednávateľ je povinný zabezpečiť,aby predmet prepravy prevzal v čase a mieste vykládky, uvedenej v tejto objednávke ,ním uvedený príjemca. Preprava sa bude považovať za riadne vybavenú,ak v mieste a čase vykládky prevezme tovar aj iná osoba,poverená príjemcom tovaru.
Dopravca taktiež nezodpovedá za škodu,spôsobenú tým,že sám odmietne vydať zásielku tretej osobe,ktorá nie je spôsobilá hodnoverne preukázať,že preberá zásielku z poverenia,menom a s právnymi účinkami pre príjemcu,uvedeného v tejto objednávke.
Preprava sa považuje za skončenú a dopravcovi vzniká právo faktúrovať dojednanú cenu prepravy,okamihom keď prepravenú zásielku prevezme v mieste a v čase podľa tejto objednávky príjemca,ním poverená osoba a ak takejto osoby niet,okamihom,keď je dopravca spôsobilý odovzdať riadne prepravenú zásielku príjemcovi.
Pokiaľ ku odovzdaniu zásielky v zmysle tejto objednávky nedôjde pre prekážky na strane príjemcu,ktorého v objednávke označil objednávateľ prepravy,zodpovedá dopravcovi za škodu (stojné,skladovanie tovaru a pod.) objednávateľ prepravy.
Práva za škody na prepravovanej zásielke patria podľa čl.13. Dohovoru CMR iba príjemcovi tovaru.
Objednávateľ prepravy nie je oprávnený krátiť faktúru za vykonanú prepravu tovaru. V prípade, ak dopravca nie je spôsobilý uskutočniť celú prepravu a vykoná iba jej časť, má právo na pomernú časť ceny.
Dopravca zodpovedá za škodu v rozsahu a spôsobom podľa Dohovoru CMR.
Objednávka prepravy podlieha potvrdeniu objednávateľom a dopravcom.
Okamihom potvrdenia sa považuje za platne uzatvorenú prepravnú zmluvu.
Za potvrdenie objednávky sa považuje aj pristavenie vozidla na nakládku v zmysle objednávky.
Právny režim tohto záväzkového vzťahu sa spravuje prednostne Dohovorom CMR.
Objednávku je možné uskutočniť písomne, ústne, telefonicky, elektronickou poštou, alebo faxom.Ústnu a telefonickú objednávku je potrebné na vyzvanie dopravcu písomne potvrdiť.Ak objednávka nebola vykonaná písomne, alebo ak nebola takto potvrdená, platia záznamy dopravcu, pokiaľ objednávateľ prepravy nedokáže opak.

2.Objednávka prepravy musí obsahovať aspoň tieto základné údaje,aby mohla po jej prijatí dopravcom plniť funkciu prepravnej zmluvy:


a) určenie strán (odosielateľ,alebo v jeho mene objednávateľ a dopravca)
b) miesto a dátum vystavenia
c) meno a adresa odosielateľa
d) meno a adresa dopravcu
e) miesto a dátum prevzatia zásielky a miesto jej určenia
f) meno a adresu príjemcu
g) obvyklé pomenovanie povahy prepravovanej veci a
ich všeobecné uznávané označenie
h) celkovú hmotnosť zásielky alebo iným spôsobom vyjadrené množstvo tovaru. Množstvo tovaru uvedené v nákladnom liste CMR musí byť vodičom jednoducho spočítateľné.
i) pokyny potrebné pre colné a iné úradne konanie
j) údaj o tom,že preprava aj napriek akejkoľvek opačnej doložke podlieha ustanoveniam Dohovoru CMR
k) cena za prepravu, ktorej výška nemusí byť výslovne určená (paušálna sadzba alebo EUR /Km)

3.Objednávka môže obsahovať prípadne ešte tieto údaje:


a) zákaz prekládky,prikládky
b) výdavky,ktoré preberá na seba odosielateľ alebo ním poverený zástupa
c) cenu zásielky a sumu vyjadrujúcu osobitný záujem na dodaní /po dohode s Dopravcom/
d) pokyny odosielateľa dopravcovi týkajúce sa poistenia zásielky
e) dohodnutú lehotu,v ktorej sa má preprava uskutočniť
f) zoznam dokladov odovzdaných dopravcovi
g) iné údaje vyžadované legislatívou alebo považované za užitočné

4.Odosielatel (objednávateľ) zodpovedá za všetky výdavky a škody,ktoré vzniknú dopravcovi v dôsledku nepresnosti alebo neúplnosti údajov podľa bodu 2.

5.Ak dopravca zapíše na žiadosť odosielateľa do prepravnej zmluvy údaj uvedený podľa bodu 2.,predpokladá sa,že konal v mene odosielateľa (objednávateľa).


6.Ak bola objednávka prijatá, má dopravca povinnosť pristaviť vhodné vozidlo a ak tak bolo v objednávke uvedené , v dohodnutom termíne (paragr.611 ods.3 Obch.zák.) .Neuvedenie termínu prepravy v objednávke nie je prekážkou pre uzatvorenie zmluvy (§ 610 Obch.zák.).
Ak sa vyskytnú prekážky, pre ktoré dopravca nemôže pristaviť vozidlo v dohodnutom termíne,musí o tom neodkladne upovedomiť odosielateľa a prípadne dojednať iný termín pristavenia vozidla.Odosielateľ môže v tomto prípade od zmluvy odstúpiť.

7.Ak dopravca nepristaví objednané vozidlo ani v ďalšom dohodnutom termíne , je povinný uhradiť odosielateľovi preukázané náklady márnych pokusov dodania zásielky.

8.Ak sa po vyzvaní odosielateľa na pristavenie vozidla k nakládke nenaložené vráti z viny odosielateľa , tak je objednávateľ /odosielateľ/ povinný uhradiť dopravcovi náklady za márnu jazdu a prípadne dohodnutý poplatok za zdržanie vozidla.

9.Pri prijatí objednávky sa môže odosielateľ )objednávateľ) s dopravcom dohodnúť na zložení zálohy až do výšky 100% z predpokladaného prepravného. Prijatie zálohy je dopravca potvrdiť pokladničnou zloženkou.

10.Objednávku je možné urobiť na jednu prepravu, určitý počet prepráv alebo určité časové obdobie.

Článok 5

Prepravná zmluva

1.Prepravná zmluva vzniká medzi odosielateľom zásielky a dopravcom


a) prijatím objednávky
b) prevzatím zásielky
c) pristavením vozidla k nakládke

2.Objednávka je prijatá


a) ak dôjde k ústnej, písomnej alebo telefonickej dohode medzi dopravcom a odosielateľom zásielky o rozsahu , čase, prípadne aj spôsobu vykonania požadovanej prepravy.
b) okamihom, keď písomné potvrdenie dopravcu o jej prijatí bolo doručené objednávateľovi.
c) pristavením vozidla k nakládke.

3.Prepravnou zmluvou sa dopravca zaväzuje odosielateľovi zásielky, že vykoná prepravu za dohodnutých podmienok , dohodnutú cenu a za podmienok ustanovených týmto prepravným poriadkom.

4.Ak prepravné má uhradiť odosielateľ/prijímateľ zásielky ale úhradu odmietne tak je povinný zaplatiť prepravné objednávateľ zásielky.

5.Úhrada prepravného je splatná s odovzdaním zásielky prijímateľovi, pokiaľ nie je dohodnuté inak.V prípade,že je dohodnutý termín splatnosti,tento je platný 15 dní od vystavenia faktúry, ak nebolo dohodnuté inak. Dopravca je oprávnený požadovať od časového bodu splatnosti dohodnuté alebo zákonné penále. Peňažný záväzok – faktúru je príkazca povinný uhradiť na svoje nebezpečenstvo a náklady na podnikateľský (bežný ) účet dopravcu v banke uvedenej vo faktúre alebo zmluve. Peňažný záväzok príkazcu platený prostredníctvom banky, je splnený pripísaním platenej sumy na účet dopravcu v jeho banke. Ak peňažný záväzok platí príkazca prostredníctvom pošty, je splnený vyplatením sumy dopravcovi. V prípade výnimočného plnenia peňažného záväzku osobne v hotovosti , je príkazca povinný splniť ho na svoje nebezpečenstvo a náklady v sídle dopravcu. Všetky spory, ktoré vzniknú zo zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane otázky jej platnosti a zániku, budú strany riešiť predovšetkým rokovaním a dohodou. Zmluva medzi objednávateľom a dopravcom v medzinárodnej doprave sa riadi slovenským právom.

6. Odosielateľ zásielky nesie voči dopravcovi dôsledky nepravdivého uvedenia charakteristík zásielky alebo ich neuvedenia, ktoré malo okrem iného za následok zatajenie nebezpečného alebo nezákonného charakteru prepravovanej zásielky.

Článok 6

Prepravný list

1.Prepravný list ako doklad o zásielke sprevádza zásielku od jej vydania dopravcovi až po prijatie tovaru prijemcom zásielky, prí padne jej likvidácie. Prepravný list vyhotovuje odosielateľ najmenej v troch rovnopisoch, jeden rovnopis si ponechá odosielateľ pri odovzdaní zásielky na prepravu. Pri medzinárodnej preprave zásielku doprevádza medzinárodný nákladný list CMR.
2.Ak sa zásielka nakladá alebo vykladá na viacerých miestach, je potrebné vyhotoviť pre každú časť zásielky samostatný prepravný list..Pre opakované prepravy z toho istého miesta náklady na rovnaké miesto a pre iné miesta prepravy pre toho odosielateľa opakujúce sa zásadne za rovnakých podmienok ako aj pre prepravy vnútri závodov a obvodov stavenísk, odosielateľ môže s dopravcom dohodnúť použitie jedného prepravného listu pre celú smenu vozidla.
3.Všetky zmeny prepravnej zmluvy je potrebné zaznamenať a v prípadoch , kde je to možné nechať potvrdiť oprávnenej osobe vo všetkých rovnopisoch, ktoré sú v dobe zápisu k dispozícii.
4.Do prepravného listu je potrebné zaznamenať i ďalšie skutočnosti v zmysle prepravného poriadku dôležité z hľadiska prípadných nárokov odosielateľa zásielky, dopravcu alebo prijímateľa zásielky.
5.V prípade, že formulár prepravného listu nepostačuje na zápisy oprávnených osôb s dispozičným právom je potrebné vyhotoviť zápisnicu a to v toľkých rovnopisoch, koľko rovnopisov prepravného listu je v dobe zápisu k dispozícii a prikladá sa ku každému z nich.

Článok 7

Obsah prepravného listu

1.Prepravný list obsahuje tieto údaje:


a) určenie strán (odosielateľ, alebo v jeho mene objednávateľ a dopravca)
b) miesto a dátum vystavenia
c) meno a adresa odosielateľa
d) meno a adresa dopravcu
e) miesto a dátum prevzatia zásielky a miesto jej určenia
f) meno a adresu príjemcu
g) obvyklé pomenovanie povahy prepravovanej veci a druh obalu,
ich všeobecné uznávané označenie
h) celkovú hmotnosť zásielky alebo iným spôsobom vyjadrené množstvo tovaru, vodičom ľahko spočítateľné
i) pokyny potrebné pre colné a iné úradne konanie
j) údaj o tom,že preprava aj napriek akejkoľvek opačnej doložke podlieha ustanoveniam Dohovoru CMR
V prípade naloženia nebezpečného tovaru ADR je odosielateľ zodpovedný za riadny zápis tejto skutočnosti do prepravného listu CMR tak, ako to vyžaduje legislatíva.

2.Prepravný list môže obsahovať prípadne ešte tieto údaje:


h) zákaz prekládky, prikládky
i) výdavky, ktoré preberá na seba odosielateľ alebo ním poverený zástupca
j) cenu zásielky a sumu vyjadrujúcu osobitný záujem na dodaní
k) pokyny odosielateľa dopravcovi týkajúce sa poistenia zásielky
l) dohodnutú lehotu, v ktorej sa má preprava uskutočniť
m) zoznam dokladov odovzdaných dopravcovi
n) iné údaje považované za užitočné

3.Zmluvné strany môžu zapísať do prepravného listu ešte aj iné údaje, ktoré považujú za potrebné (hraničný priechod, názov špedičnej kancelárie, ktoré vykoná colnú deklaráciu, colnicu určenia)

4.Zápisy v prepravnom liste sa musia urobiť prepisom na všetky rovnopisy, ktoré sú k dispozícii v dobe zápisu. Všetky záznamy v prepravnom liste musia byť napísané zreteľne v slovenskom jazyku.Zápisy nesmú byť gumované a pozmeňované.Opravy sú povolené preškrtnutím a len keď ich oprávnená osoba potvrdí.Ak sa jedná o číselný údaj , je potrebné opakovať slovom.

5.Zápisnica sa vyhotovuje, ak formulár prepravného listu nepostačuje na zápisy oprávnených osôb a to v toľkých rovnopisoch, koľko rovnopisov ložného listu je v dobe zápisu k dispozícii a prikladá sa ku každému z nich.

6. Za správne vyplnenie prepravného listu CMR je zodpovedný odosielateľ.

Článok 8

Prepravný list je, pokiaľ sa nedokáže opak, vierohodným dokladom o uzavretí a obsahu prepravnej zmluvy ako aj o obsahu prepravnej zmluvy ako aj o prevzatí zásielky na prepravu zásielky.

Článok 9

1.Odosielateľ je povinný pripojiť k prep.listu alebo dať dopravcovi k dispozícii doklady potrebné na colné a na ďalšie úradné konania vykonávané pred vydaním zásielky a poskytnúť mu všetky informácie, o ktoré požiada.

2.Dopravca nie je povinný skúmať, či sú doklady a informácie správne a dostačujúce.Odosielateľ zodpovedá dopravcovi za všetky škody vzniknuté preto, že niet dokladov, alebo že neboli dané potrebné informácie, alebo doklady a informácie sú neúplné alebo nesprávne, pokiaľ nejde o nedostatok zavinený dopravcom..

3.Dopravca zodpovedá ako komisionár za následky straty alebo nesprávneho použitia dokladov v nákladnom liste uvedených a k nemu pripojených alebo dopravcovi odovzdaných, je povinný nahradiť škodu, nanajvýš však sumu, ktorú by uhrádzal pri strate zásielky.

Článok 10

1.Odosielateľ zásielky je povinný odovzdať dopravcovi zásielku v stave spôsobilom prepravy a v stave, aby mohol byť dopravcom riadne zabezpečený proti posunu.Zásielka musí byť uspôsobená tak, aby pri riadnom nakladaní na ostatný spoluprepravovaný náklad nemohla spôsobiť žiadne škody.Dopravca je povinný prevzatie zásielky potvrdiť v prepravnom liste na základe smernic vydané dopravnou spoločnosťou .

2.Dopravca musí zásielku umiestniť tak, aby bola chránená pred poškodením.

3.Ak zásielka nezodpovedá ustanoveniu odseku 1, môže dopravca jej prijatie odmietnuť, zbytočný príjazd a odjazd a s tým spojenú stratu času je odosielateľ povinný uhradiť. Ak je možné nedostatky zásielky odstrániť bez väčších výdavkov, tak je dopravca oprávnený, ale nie je povinný tieto nedostatky na náklady odosielateľa zásielky odstrániť.

4. Pri prevzatí zásielky dopravca preskúma:
a) správnosť údajov v nákladnom alebo prepravnom liste o počte kusov.
b) zjavný stav zásielky.
Ak dopravca nemá vhodné prostriedky,aby mohol preskúmať správnosť údajov podľa bodu a),zapíše do nákladného alebo prepravného listu výhradu s odôvodnením
Ak nákladný alebo prepravný list neobsahuje výhrady dopravcu s odôvodnením,platí,že zásielka bola v okamihu prevzatia dopravcom v zjavne dobrom stave. Toto platí iba v prípade, ak je umožnené vodičovi byť pri nakládke.

5.Dopravca je povinný prevziať zásielku, ktorá má zjavné známky poškodenia len v tom prípade keď odosielateľ zásielky takýto stav písomne potvrdí v prepravnom liste, alebo spíše zápis o škode.

Článok 11

1.Ak odosielateľ odovzdáva na prepravu nebezpečnú zásielku, je povinný upozorniť dopravcu na presnú povahu nebezpečenstva, ktoré z tejto zásielky vyplýva, prípadne mu oznámiť, aké bezpečnostné opatrenia treba urobiť. Potrebné údaje o povahe a druhu nebezpečného tovaru ADR je odosielateľ povinný riadne zapísať do prepravného listu. Ak toto upozornenie nie je zapísané v nákladnom liste, je povinnosťou odosielateľa alebo príjemcu preukázať iným spôsobom, že dopravca vedel o presnej povahe nebezpečenstva spojeného s prepravou zásielky.

2. Dopravca môže nebezpečenstvo zásielky, o nebezpečnej povahe ktorých v zmysle odseku 1 tohto článku nevedel, kedykoľvek a kdekoľvek zložiť, zničiť alebo zneškodniť, a to bez akejkoľvek povinnosti nahradiť škodu, okrem toho odosielateľ zodpovedá za všetky výdavky a škody vzniknuté odovzdaním takej zásielky na prepravu alebo jej prepravou.

Článok 12

1.Dopravca je povinný v dojednanej lehote pristaviť vozidlo toho druhu a tak vystrojené, ako bolo dojednané pri objednaní prepravy. Vozidlo musí byť v riadnom stave a očistenou ložnou plochou.

2.Pokiaľ nie je dohodnuté inak, prepravujú sa všetky zásielky vozidlom obsadeným jedným vodičom, teda bez sprievodcu.

Článok 13

Sprevádzanie zásielky

1.Ak to vyžaduje osobitná povaha prepravy alebo prepravovanej zásielky , odosielateľ je povinný prideliť k zásielke sprievodcu. Po dohode môže za úplatu sprievodcu zabezpečiť dopravca.

2.Jeden sprievodca, ak sa tak dohodlo, môže sprevádzať aj viac súčasne prepravovaných zásielok, a to aj vtedy, keď sa prepravujú na niekoľkých vozidlách.

3.Meno sprievodcu sa zapíše do prepravovaného listu, na požiadanie dopravcu musí sprievodca určený odosielateľom zásielky svoju totožnosť preukázať občianskym preukazom.

4.Sprievodca je povinný riadne plniť pokyny odosielateľa alebo dopravcu.

5.Vodič je oprávnený vylúčiť z prepravy osobu prepravovanú podľa predchádzajúcich odsekov, ak ohrozuje bezpečnosť vlastnú ostatných prepravovaných osôb alebo zásielky, prípadne vozidla.

Článok 14

Preskúmanie obsahu zásielky

1.Dopravca je kedykoľvek oprávnený preskúmať, či zásielka súhlasí s údajmi odosielateľa zásielky uvedenými v prepravnom liste, alebo ktoré mu oznámil.K preskúmaniu obsahu zásielky v mieste odoslania je, pokiaľ je to možné, prizvaný odosielateľ zásielky a v mieste určenia zásielky prijímateľ zásielky. Ak sa oprávnený nedostaví, alebo ak sa preskúmanie líši od údajov uvedených v prepravnom liste, tak je to potrebné do prepravného listu a všetkých rovnopisov zaznamenať. Ak zásielka nezodpovedá údajom v prepravnom liste a dopravca vynaložil náklady na jej preskúmanie,ma nárok na úhradu týchto nákladov odosielateľom.

2.Ak nevykáže preváženie vozovej zásielky bez žiadosti oprávneného väčšiu odchylku ako 1% od hmotnosti naloženej zásielky uvedenej v prepravnom liste, tak sa údaj uvedený v prepravnom list považuje za správny.

5.Stanovenie hmotnosti a počet kusov musí dopravca v prepravnom liste potvrdiť.Ak sa stanovenie uskutočňuje v mieste odoslania, tak sa musia potvrdiť všetky rovnopisy.

6.Všetky výsledky preskúmania zásielky sa zaznamenajú do prepravného listu.

7. Dopravca nie je povinný potvrdzovať iné prepravné dokumenty ako prepravný list CMR v medzinárodnej preprave a ložný list pri vnútroštátnej preprave.

Článok 15

Nakládka, vykládka, nakladacie práce na vozidle

Pokiaľ nebolo dohodnuté inak, uskutočňuje nakládku a vykládku odosielateľ a prijímateľ.Pri nesprávnom uložení alebo nesprávnej fixácii zásielky môže vodič odmietnuť zahájiť prepravu až do odstránenia závady.

Článok 16

Hmotnosť zásielky, preťaženie

1.Dopravca je zodpovedný za to, aby vozidlo bolo naložené len v rámci celkovej povolenej hmotnosti vozidla.

2. Pri celovozovej preprave je za prípadné preťaženie zodpovedný odosielateľ. Ak sa zistí preťaženie vozidla, ktoré je zavinené nesprávnymi údajmi o hmotnosti zásielky alebo inými dôvodmi zo strany odosielateľa zásielky, tento znáša všetky škody a náklady, ktoré dopravcovi vzniknú z dôvodu preťaženia vozidla. Ak sa zistí preťaženie vozidla zavinené odosielateľom zásielky v mieste odoslania, tak musí odosielateľ zásielky vykonať vyloženie nadváhy.Ak sa nevyhovie požiadavke dopravcu na vyloženie nadváhy, alebo sa zistí preťaženie vozidla z dôvodov na strane odosielateľa zásielky až počas prepravy, tak sa vykoná vyloženie nadváhy na účet a nebezpečie odosielateľa zásielky,alebo všetky náklady spojené s prepravou preťaženého vozidla znáša odosielateľ.

3.O vyložení nadváhy, ktoré vykonal dopravca, je potrebné odosielateľa zásielky v každom prípade informovať a zaznamenať to do prepravného listu.

4.Ak sa v prípade podľa ods. 2 vykoná vyloženie nadváhy, ďalšia preprava vyloženej nadváhy podlieha novej prepravnej zmluve.

Článok 17

Čas čakania

1.Pre čas čakania sa počíta dohodnutá náhrada. Za čas čakania sa považuje čas od pristavenia vozidla k nakládke alebo vykládke až do ukončenia nakládky alebo vykládky a odovzdanie potrebných dokumentov vodičovi odosielateľom.

2. Bezplatný čas čakania je dohodnutý 1 hodina. Za každú začatú hodinu je dopravca oprávnený účtovať zadávateľovi prepravy poplatok 50 eur bez DPH za hod. Ďalej zodpovedá zadávateľ prepravy za výšku škody spôsobenú dopravcovi neskorým naložením alebo vyložením zásielky.

3.Ak odosielateľ zásielky dopravcu k nakládke vyzve, pričom je doba preberania zásielky dohodnutá a ak trvá pri preberaní zásielky čas čakania neúmerne dlho oproti dohode, tak dopravca môže od zmluvy odstúpiť. Za zbytočný príjazd a odjazd a s tým spojenú stratu času patrí dopravcovi dohodnutá náhrada.

Článok 18

Časový priebeh prepravy

1.Prepravé zmluvy sa realizujú v priebehu dohodnutých termínov, nedohodnuté sa realizujú neodkladne.

2.Prevzatie a dodanie zásielky sa musí uskutočňovať v pracovnom čase miestne obvyklom, ak prípadne nebolo dohodnuté niečo iné.

Článok 19

Prevzatie zásielky prijímateľom

1.V mieste určenia odovzdá dopravca prepravný,ložný list a zásielku prijímateľovi zásielky oproti potvrdeniu prijatia zásielky v prepravnom alebo ložnom /pri vnútroštátnej preprave/ liste.

2.Po dopravení zásielky do miesta určenia je prijímateľ zásielky povinný neodkladne ju prevziať. Ak dôjde pri vykládke k zdržaniu z viny prijímateľa, má dopravca nárok na zdržné v dohodnutej výške.

3.Ak prijímateľ zásielky prevzal zásielku bez toho, že spolu s dopravcom náležite zistil jej stav alebo oznámil dopravcovi výhrady s uvedením všeobecných údajov o povahe straty alebo poškodenia najneskoršie pri prevzatí zásielky,má sa za to,že zásielku prevzal v nezmenenom stave podľa ložného alebo prepravného listu.V prípade zistenia pri vykládke zjavného poškodenia alebo straty zásielky,vykoná príjemca zápis do ložného alebo prepravného listu o poškodení alebo strate zásielky a spíše s osádkou zápis o presnom počte poškodenia alebo strate zásielky.Nepostačuje vykonať len výhradu do ložného alebo nákladného listu (CMR).Reklamačnú výhradu musí vždy vykonať prijímateľ zásielky, alebo ním poverená osoba.Výhrada vykonaná inou osobou je neúčinná.
V prípade dodatočného zistenia poškodenia alebo straty zásielky pri vykládke zjavne nepoškodenej prijímateľ tieto skutočnosti oznámi písomne dopravcovi do 7 dní od dodania tovaru,nepočítajúc soboty a sviatky.Príjimateľ je povinný prevziať aj zjavne poškodenú zásielku. Náklady na uskladnenie ,opravu znáša v prípade zavinenia dopravcom dopravca, na základe poistky v ostatných prípadoch zodpovedný.

Článok 20

Termín dodania

1.Termín dodania zásielky je obvykle dohodnutý v prepravnej zmluve.V prípade, že tento termín nie je dohodnutý dopravca vykoná prepravu v obvyklom čase pre starostlivého dopravcu.

2.Termín dodania sa považuje za dodržaný, keď je zásielka pred jeho uplynutím dodaná prijímateľovi zásielky alebo mu bola zásielka v mieste určenia poskytnutá na prevzatie.

3.Priebeh trvania termínu dodania môže byť ovplyvnený :

1.Objektívnymi skutočnosťami:


a) zastavením prepravy, ktoré je zapríčinené opatreniami colných alebo iných orgánov štátnej správy
b) zdržaním prepravy vyvolaného dodatočnými pokynmi odosielateľa zásielky
c) časom potrebným na vyloženie nadváhy
d) úradne nariadeným zastavením cestnej premávky, ktoré dočasne znemožňujú začatie, alebo pokračovanie prepravy
e) zdržaním, ktoré vzniklo počas prepravy bez zavinenia dopravcu tým, že na zásielke a museli byť vykonané opravy, alebo naložená zásielka musela byť preložená alebo správne uložená.
f) dopravná nehoda

2. Subjektívnymi skutočnosťami:
a) porucha vozidla
b) meškanie osádky
c) zbytočné zdržiavanie prepravy osádkou a iné zo strany dopravcu

4. Dopravca je oslobodený, ak nedodržanie termínov prepravy zásielky bolo zavinené objektívnymi skutočnosťami, ktoré dopravca nemôže odvrátiť, a ktorých následky odstrániť nie je v jeho moci.

5.Nárok na náhradu za prekročenie dodacej lehoty možno uplatniť len vtedy, ak sa dopravcovi zaslala písomná výhrada do 21 dní po tom, čo sa zásielka dala k dispozícii príjemcovi.

Článok 21

Prekážky prepravy a dodania

1.Ak nastanú prekážky prepravy zásielky, ktoré je možné odstrániť obchádzkou alebo náhradnou prepravou, tak sa zásielka prepraví na základe dohody s odosielateľom prijímateľovi zásielky obchádzkovou trasou alebo náhradnou prepravou. Zvýšené dovozné podľa skutočne vykonanej prepravy môže byť účtované len keď sa zásielka prepravuje cez obchádzkovú trasu a táto bola s odosielateľom zásielky dohodnutá.

2.Vo všetkých ostatných prípadoch, v ktorých je začiatok alebo pokračovanie prepravy dočasne alebo trvalo zamedzené, musí dopravca odosielateľa zásielky požiadať o pokyn. Odosielateľ zásielky môže v tomto prípade od zmluvy odstúpiť. Dopravca má nárok na dovozné za ubehnutú trasu a iné poplatky za vykonané vedľajšie a iné úkony.

3.Ak nedá odosielateľ zásielky v priebehu primeraného termínu žiadny splniteľný pokyn, dopravca zásielku uskladní. Od časového bodu odoslania odosielateľ zásielky hradí náklady za skladné a zdržné.

4.Ak je odstránená prekážka v preprave pred príchodom pokynu odosielateľa, tak sa zásielka dopraví na miesto určenia bez toho, aby sa čakalo na pokyny.Odosielateľa zásielky je potrebné o tomto upovedomiť.

5.Ak nie je po príchode zásielky na mieste určenia prijímateľ zásielky zastihnuteľný, alebo odmietne prijatie, tak dopravca musí neodkladne odosielateľa zásielky o príčine prekážky upovedomiť a vyžiadať si jeho pokyn. Odosielateľ môže zápisom v prepravnom liste požadovať, že má byť na svoje náklady, faxom alebo telefonicky informovaný o prekážke dodania, alebo že zásielka má byť v takomto prípade dodaná v mieste určenia inému prijímateľovi, ako je uvedený v prepravnom liste.Odosielateľ zásielky môže zmocniť v prepravnom liste k udeľovaniu pokynov aj tretiu osobu a nariadiť, že dopravca musí túto poverenú osobu bezprostredne informovať a vyžiadať si jej pokyn.

6.Ak nie je možné odosielateľa zásielky alebo zmocnenca uvedeného v prepravnom liste informovať, alebo ak odosielateľ alebo zmocnenec s udelením pokynu otáľa alebo je pokyn nevykonateľný, tak môže byť zásielka deponovaná v sklade na nebezpečie a náklady odosielateľa zásielky.

7.Ak bola odstránená prekážka dodania, bez toho, aby prišiel iný pokyn odosielateľa zásielky alebo jeho zmocnenca, pokiaľ mu už bola prekážka oznámená, je potrebné o tom odosielateľa zásielky informovať.

Článok 22

Osobitné povinnosti odosielateľa a prijímateľa zásielky

1.Odosielatelia zásielok a prijímatelia zásielok sú povinní zabezpečiť podmienky pre bezpečnosť práce pri nakládke a vykládke.Povinní sú najmä zabezpečiť, aby sa nakladacie práce a vykladacie miesta a zariadenia udržovali v stave, ktorý umožňuje rýchlu a bezpečnú nakládku a vykládku zásielok, jazdu vozidiel vrátane neverejných prístupových ciest a ich udržiavanie v bezpečnom stave, ako aj dostatočné osvetlenie pracovísk.

Článok 23

Dĺžka prepravnej cesty

Dopravca, ak s odosielateľom zásielky nedohodol dopravnú cestu, a ak sa nejedná o prípad v zmysle čl. 23 je povinný vykonať prepravu po ekonomicky najvýhodnejšej trase, s ohľadom na čas prepravy a bezpečnosť.

Článok 24

Poškodenia alebo strata zásielky

1.Keď dopravca zistí celkovú alebo čiastočnú stratu alebo poškodenie zásielky alebo to tvrdí ten, kto má dispozičné právo, je potrebné o tom bezodkladne vyhotoviť zápis.

2.Pri nárokoch na náhradu škody je potrebné doručiť dopravcovi doklady o príčine a výške škody, najmä prepravný alebo ložný list. Pre stanovenie výšky škody je potrebné, aby poškodený predložil faktúry v originále, ak sú k dispozícii, ako aj výpočet škôd a iné podklady dokazujúce nárok na náhradu.

Článok 25

Náhrada za iné škody, ako škody na zásielke

Dopravca nahradí aj majetkové škody, ktoré nevznikli v súvislosti so škodou na zásielke, ale vznikli odosielateľovi zásielky alebo prijímateľovi zásielky:


a) nesprávnym dodaním
b) chybami pri vybavovaní objednávky
c) inými porušeniami prepravnej zmluvy z viny dopravcu Pri škode spôsobenej oneskoreným dodaním ( doručením ) zásielky a pri uplatnení pokuty od zasielateľa /odosielateľa/ je povinnosť dopravcu nahradiť škodu a pokutu /ak bola dohodnutá/ obmedzená dohodnutou výškou prepravného.

Článok 26

1.Ak dopravca má podľa ustanovení tohto poriadku povinnosť nahradiť škodu za úplnú alebo čiastočnú stratu zásielky ,vypočíta sa náhrada z hodnoty zásielky v mieste a čase jej prevzatia na prepravu.

2.Hodnota zásielky sa určí podľa burzovej ceny, a ak nie je burzová cena, podľa bežnej trhovej ceny, a ak nie je ani burzová, ani bežná trhová cena, podľa všeobecnej hodnoty tovaru rovnakej povahy a akosti.

Článok 27

Odosielateľ môže, ak zaplatí dohodnutý príplatok k prepravnému, udať v nákladnom liste cenu zásielky prevyšujúcu hranicu určenú v článku 28 odsek 3 a v takom prípade nahrádza udaná cena túto hranicu.

Článok 28

1.Pri poškodení zásielky uhrádza dopravca sumu, o ktorú sa jej hodnota znížila, suma sa vypočíta z hodnoty zásielky určenej podľa článku 28 odseky 1,2 a 3.

2.Náhrada škody nesmie však presahovať:


a) ak je poškodením znehodnotená celá zásielka, sumu, ktorá by sa vyplatila pri jej úplnej strate.
b) ak je poškodením znehodnotená len časť zásielky, sumu, ktorá by sa vyplatila pri strate znehodnotenej časti zásielky .

Článok 29

1.Odosielateľ môže, ak zaplatí dohodnutý príplatok k prepravnému, udať v nákladnom liste osobitný záujem na dodaní zásielky pre prípad straty, poškodenia alebo prekročenia dodacej lehoty.

2.Ak bol udaný osobitný záujem na dodaní, môže sa nezávisle od náhrad škôd určených v článkoch 28,29 požadovať náhrada preukázaných škôd až do sumy udaného záujmu na dodaní.

Článok 30

1.Ak strata zásielky, a jej poškodenie alebo prekročenie dodacej lehoty pri preprave, na ktorú sa vzťahuje tento poriadok, môže viesť podľa príslušných právnych predpisov k uplatneniu mimozmluvných nárokov, môže sa dopravca odvolať na tie ustanovenia Dohovoru CMR, ktoré vylučujú jeho zodpovednosť, alebo obmedzujú rozsah náhrady škody. Dopravca nezodpovedá za stratu zásielky, pokiaľ táto strata bola zapríčinená cudzími osobami, napr. lúpežou, krádežou.

2.Ak sa pri strate zásielky, pri poškodení alebo pri prekročení dodacej lehoty uplatnia nároky z mimozmluvnej zodpovednosti proti niektorej z osôb, za ktoré dopravca podľa Kapitoly IV. zodpovedá, môže sa táto osoba tiež odvolať na tie ustanovenia poriadku , ktoré vylučujú zodpovednosť dopravcu, alebo ktoré určujú, alebo obmedzujú rozsah náhrady škody.

Článok 31

1.Dopravca sa nemôže odvolávať na tie ustanovenia tohto poriadku. ktoré vylučujú alebo obmedzujú jeho zodpovednosť alebo prenášajú dôkazové bremeno, ak bola škoda spôsobená úmyselne alebo takým zavinením, ktoré podľa práva súdu, na ktorom sa právna vec prerokúva, považuje za rovnocenné úmyslu.

2.To isté platí aj vtedy, ak sa úmyselného konania alebo zavinenia dopustili zástupcovia, pracovníci dopravcu alebo iné osoby použité dopravcom na uskutočnenie prepravy a ak títo zástupcovia, pracovníci alebo iné osoby konali v rámci svojich pracovných úloh. V takom prípade sa títo zástupcovia, pracovníci alebo iné osoby takisto nemôžu odvolávať, pokiaľ ide o ich osobnú zodpovednosť, na ustanovenia tohoto poriadku uvedené v odseku 1.

Článok 32

Reklamácie a žaloby

1.Ak príjemca prevzal zásielku bez toho, že spolu s dopravcom náležite zistil jej stav alebo oznámil dopravcovi výhrady uvedením všeobecných údajov o povahe straty alebo poškodenia najneskoršie pri prevzatí zásielky, ak ide o straty alebo poškodenia zjavne znateľné, a najneskoršie do 7 dní odo dňa vydania zásielky, nepočítajúc do toho nedele a uznané sviatky. ak ide o straty alebo poškodenia zjavne znateľné, predpokladá sa, pokiaľ sa nepreukáže opak, že dostal zásielku v stave uvedenom v nákladnom liste. Ak ide o straty alebo poškodenia zjavne neznateľné, musia sa uvedené výhrady urobiť písomne.

2.Ak stav zásielky náležite zistil príjemca a dopravca, je proti výsledku takéhoto zistenia prípustný dôkaz len vtedy, ide o straty alebo poškodenia zjavne neznateľné a ak príjemca poslal dopravcovi písomne výhrady do 7 dní po tomto zistení, nepočítajúc do toho nedele a uznané sviatky.

3.Nárok na náhradu za prekročenie dodacej lehoty možno uplatniť len vtedy, ak sa dopravcovi zaslala písomná výhrada do 21 dní po tom, čo sa zásielka dala k dispozícii príjemcovi.

4.Deň vydania alebo podľa okolnosti deň zistenia stavu zásielky alebo deň, keď sa zásielka dala k dispozícii príjemcovi, sa do lehôt uvedených v tomto článku nezapočítava.

5.Dopravca a príjemca sú povinní v primeranej miere si uľahčiť potrebné zisťovanie a vyšetrovanie.

Článok 33

Spory vzniknuté z prepráv podliehajúcich tomuto poriadku budú vedené na okresnom súde v Piešťanoch, Slovenská republika. Ak sa stal rozsudok vynesený súdom v tomto štáte vykonateľným, stáva sa vykonateľným aj vo všetkých ostatných zmluvných štátoch, len čo boli splnené v príslušnom štáte predpísané formality. Tieto formality však nemôžu byť základom obnovy konania.

Článok 34

1.Nároky z prepráv, na ktoré sa vzťahuje tento poriadok, sa premlčujú za jeden rok. V prípade úmyslu alebo takéto zavinenia, ktoré podľa práva súdu, na ktorom sa právna vec prerokúva, považuje za rovnocenné s úmyslom, je premlčacia lehota trojročná.


Premlčacia lehota začína plynúť:
a) pri čiastočnej strate zásielky, pri jej poškodení alebo pri prekročení dodacej lehoty dňom vydania zásielky,
b) pri úplnej strate tridsiatym dňom po uplynutí dohodnutej dodacej lehoty a ak nebola dodacia lehota dohodnutá, šesťdesiatym dňom po prevzatí dopravcom
c) vo všetkých ostatných prípadoch uplynutím troch mesiacov odo dňa uzavretia prepravnej zmluvy
Deň, ktorým premlčacia lehota začína plynúť, sa do premlčacej lehoty nepočíta.

2.Písomná reklamácia zastavuje plynutie premlčacej lehoty až dňa keď dopravca reklamáciu písomne odmietne a vráti k nej pripojené doklady. Ak sa reklamácia čiastočne uzná, plynie premlčacia lehota iba pri tej časti reklamácie, ktorá zostala sporná.Dôkaz o prijatí reklamácie alebo o odpovedi na ňu a o vrátení dokladov patrí tej strane, ktorá sa na tieto skutočnosti odvoláva. Neskoršia reklamácia v tej istej veci plynutie premlčacej lehoty nezastaví.

3.S výnimkou ustanovení odseku 2 spravuje sa zastavenie premlčacej lehoty právom platným na súde, na ktorom sa právna vec prerokúva. To isté platí aj pre prerušenie premlčania.

4.Premlčané nároky sa už nemôžu uplatňovať ani vzájomnou žalobou, ani výhradami.

Článok 35

Prepravná zmluva môže obsahovať doložku zakladajúcu príslušnosť rozhodcovskému súdu, ale iba pod podmienkou, že doložka predpokladá, že rozhodcovský súd bude rozhodovať podľa tohto poriadku.

Vzťah a povinnosti dopravcu počas prepravy

Dopravca zodpovedá za konanie svojich zástupcov a pracovníkov a všetkých osôb, ktoré použije pri uskutočňovaní prepravy ako za vlastné konanie za predpokladu, že títo zástupcovia, pracovníci alebo ostatné osoby konajú v rámci svojich pracovných úloh.

Článok 36

Zmena prepravnej zmluvy

1.Odosielateľ môže až do doby vydania zásielky prijímateľovi dodatočne nariadiť dopravcovi že:


a) zásielka má byť vrátená späť do miesta odoslania
b) zásielka má byť počas prepravy zadržaná
c) dodania zásielky prijímateľovi má byť odročené
d) zásielka má byť dodaná inému
e) zásielky má byť dopravená na iné miesto
f) časti zásielky majú byť dodané na rôzne alebo iné miesta vykládky ako bolo určené v prepravovanej zmluve alebo prepravnom liste.

V prípade uvedených pod písmenom d, e, f môže odosielateľ zásielky nariadiť pre ďalšiu prepravu alebo spiatočnú prepravu aj iný druh prepravy alebo použitie iného dopravného prostriedku. Pokyny iného druhu sú neprístupné. To isté platí pre pokyny o jednotlivých častiach zásielky okrem prípadov uvedených pod písmenom f.
Odosielateľ je povinný vopred zaplatiť dopravcovi dohodnutú úhradu za dodatočný pokyn.

2.Dopravca môže vykonanie dodatočného pokynu podľa ods. 1 odmietnuť, odročiť alebo vykonať iným spôsobom, keď:


a) pokyn v tom čase, kedy bol vydaný už nie je možné vykonať iným spôsobom
b) jeho vykonanie by odporovalo zákonným ustanoveniam alebo iným právnym predpisom
c) hodnota zásielky nekryla vzniknuté zvyšné náklady a tieto nie sú uhradené alebo ich úhrada nie je zabezpečená.

3.Ak odosielateľ zásielky nariadil, že zásielka má byť v mieste určenia zadržaná, tak je dopravca oprávnený za každé zadržanie alebo skladovanie požadovať dohodnuté poplatky. Ak trvá zadržanie viac ako 12 hodín, môže dopravca náklad na nebezpečie a ťarchu odosielateľa zásielky vyložiť a uskladniť, odosielateľa je povinný o tom upovedomiť.

4.Po príchode zásielky na miesto určenia a po splnení povinnosti vyplývajúcich z prepravného listu, môže udeliť prijímateľ zásielky nasledovné pokyny:


a) aby mu bola zásielka v mieste určenia prepravená do iného miesta určenia ako je uvedená v prepravnom liste,
b) aby bola zásielka vydaná s prepravným listom oproti zaplateniu prepravného a iných poplatkov spočívajúcich na zásielke v mieste určenia tretiemu,
c) aby mu bol vydaný prepravný list oproti zaplateniu prepravného a iných poplatkov spočívajúcich na zásielke, ale zásielka by bola vydaná v mieste určenia tretiemu,
d) aby časti zásielky boli dodané na rozličné alebo iné miesta vykládky ako je uvedené v prepravnom liste.
S týmito pokynmi môže, ale nemusí dopravca súhlasiť a odosielateľ je povinný za ich vykonanie uhradiť dopravcovi odplatu, na ktorej sa dohodnú.

5.Ak sa na základe dodatočného pokynu zásielka počas prepravy zadrží, tak sa požaduje okrem prípadne vzniknutých iných nákladov dovozné až po miesto po ceste, kde bola zásielka zadržaná.

Článok 37

Zodpovednosť z prepravnej zmluvy

1.Dopravca je zodpovedný za všetky priame škody, ktoré vzniknú na prepravovanej zásielke a za straty v dôsledku prevádzkových nehôd ako aj za škody, ktoré vzniknú celkovou alebo čiastočnou stratou alebo poškodením zásielky v čase od prijatia zásielky na prepravu až po jeho dodanie podľa dohovoru CMR. Dopravca nezodpovedá za stratu zásielky, ktorá je spôsobená cudzími osobami, napr. lúpežou, krádežou.

2.Zásielka sa považuje bez ďalších dôkazov za stratenú, keď v priebehu 30 dní od prevzatia zásielky na prepravu nebola dodaná alebo pripravená na prevzatie prijímateľom zásielky.

Článok 38

Zodpovednosť za zápisy v prepravnom liste

1.Odosielateľ zásielky zodpovedá za správnosť a úplnosť zápisov, ktoré zapísal do prepravného listu.

2.Ak zapíše na žiadosť odosielateľa zásielky údaje do prepravného listu dopravca, predpokladá sa, ak sa nedokáže opak, že konal v mene odosielateľa.

3.Dopravca ručí za škody, ktoré vzniknú tým, že nemá pri sebe prepravné a sprievodné doklady, ktoré mu odovzdal odosielateľ pri prevzatí zásielky na prepravu.

Článok 39

Postup dopravcu v prípade nehody alebo poškodenia dokladu

Dopravca zodpovedá – za škodu na zásielke od prevzatia u odosielateľa až do vydania príjemcovi.

Nezodpovedá – v prípade, ak ju nemohol odvrátiť pri vynaložení odbornej starostlivosti.

Nezodpovedá – i vtedy, keď bola spôsobená:


a) odosielateľom, alebo príjemcom
b) vadou, alebo prirodzenou povahou zásielky
c) pred preberanim zasielky, keď na to dopravca upozornil pri prevzatí a musí to byť poznamenané v nákladnom alebo na ložnom liste. Dopravca nezodpovedá ani vtedy, keď vadnosť pri prevzatí nebola poznateľná a bola zistená až dodatočne.
d) lúpežou, krádežou
Pri vzniku škody na zásielke je potrebné na mieste zistenia spísať zápis o poškodení.
Zápis je podkladom pre uplatnenie práv. Uvádzajú sa v ňom okolnosti, ktoré zakladajú majetkovú zodpovednosť medzi dopravcom a prepravcom v nákladnej doprave, preto jeho spísanie si vyžaduje veľkú pozornosť.
Ak sa zistí poškodenie, pri odovzdávaní zásielky je potrebné zistiť za prítomnosti vodiča presný rozsah škody, ktorý musí byť uvedený v zápise a podpísaný vodičom, ďalej musí byť zápis podpísaný osobami, ktoré sa na jeho zostavení zúčastnili.
Na základe spísaného zápisu si príjemca má nárok uplatniť reklamáciu a to reklamačným spisom, ktorý musí byť doložený nasledovnými dokladmi:


- dodací list
- zápis o škode, alebo iný zápis
- fotodokumentacia
- doklad osvedčujúci oprávnenosť nároku (faktúra dodávateľa)
- doklad o zaplatení (výpis z účtu atď.)
- ak nemá reklamácia potrebné náležitosti, vyzve dopravca reklamujúceho na ich doplnenie v lehote 10 dní

Vybavenie reklamácií zo strany dopravcu v lehote 3 mesiacov od doručenia (rozhodujúci dátum prevzatia na podateľni).

Uplatnenie reklamácií zo strany dopravcu do 1 roka (rozhodujúcim dátum podania na pošte - obálka), čiže sa premlčuje uplynutím jedného roka.

Pri škode vedome spôsobenej je premlčacia doba 4 roky.

Reklamácia musí byť podaná len písomne.

V prípade dopravnej nehody, vodič túto hlási svojmu zamestnávateľovi, privolá políciu a a vyžiada hlásenie o dopravnej nehode, ktoré po príchode na dopravný závod odovzdá svojmu nadriadenému.

Pri škode spôsobenej oneskoreným dodaním ( doručením ) zásielky vinou dopravcu a pri uplatnení pokuty od zasielateľa /odosielateľa/ je povinnosť dopravcu nahradiť škodu a pokutu /ak bola dohodnutá/ obmedzená dohodnutou výškou prepravného.

Všetky spory, ktoré vzniknú z prepravnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane otázky jej platnosti a zániku, budú strany riešiť predovšetkým rokovaním a dohodou. Prepravná zmluva v medzinárodnej doprave sa riadi slovenským právom.

Potrebuje poradiť?